Khang Ý Vương (chữ Hán:康懿王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương, thân vương hoặc quận vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sáchSửa đổi

  • Bắc Tống Ngụy Khang Ý Vương (hoặc Hà Gian Khang Ý quận vương, Ích Khang Ý Vương, Chu Khang Ý Vương, Tần Khang Ý Vương, Ký Khang Ý Vương, Trần Khang Ý Vương, Ngô Khang Ý Vương, Việt Khang Ý Vương và Lỗ Khang Ý Vương) Hướng Kinh
  • Minh triều Trường Lạc Khang Ý Vương Chu Dung Đốn
  • Minh triều Phong Khâu Khang Ý Vương Chu Hữu Uấn
  • Minh triều Tương Âm Khang Ý Vương Chu Hào Nham

Xem thêmSửa đổi