Khang Nam (chữ Hán:康男) là thụy hiệu của một số vị nam tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  • Tây Chu Hứa Khang Nam (thực tế chỉ là nam tước nhưng trong các thư tịch đều chép thành Khang Công)
  • Bắc Ngụy Hán An Khang Nam Tú Thạch (sau được tiến phong làm Sái Dương Khang Tử rồi cải phong làm Nghĩa Dương Khang Tử, tiếp đến được nâng cấp thành Thái Sơn Khang Công, khi mất được truy tặng tước Thái Nguyên Khang Vương)
  • Lưu Tống Nam Xương Khang huyện nam Tiết An Đô (sau được tiến phong làm Nam Xương Khang huyện hầu và cải phong làm Vũ Xương Khang huyện hầu, khi về hàng Bắc Ngụy được nâng lên thành Hà Đông Khang Công, lúc mất được truy tặng thành Hà Đông Khang Vương)
  • Bắc Ngụy Lỗ Dương Khang Nam Hàn Kỳ Lân (sau được tiến phong làm Yên Khang Công)
  • Bắc Ngụy Khai Dương Khang Nam Cao Khiêm Chi
  • Bắc Ngụy Cao Ấp Khang Nam Thôi Mạnh Thư
  • Đường triều Đại An Khang huyện nam Diêm Lập Đức (sau được tiến phong làm Đại An Khang huyện công)

Xem thêm sửa