Khmer

trang định hướng Wikimedia

Khmer có thể chỉ đến một trong các khái niệm sau: