Khoáng vật carbonat

(Đổi hướng từ Khoáng vật cacbonat)

Khoáng vật cacbonat là các khoáng vật có chứa gốc cacbonat: CO32-.

Nhóm cacbonat sửa

Cacbonat anhydro sửa

Cacbonat anhydro có công thức hỗn hợp sửa

Cacbonat cùng với gốc hydroxyl hoặc halogen sửa

Hydrat cacbonat sửa

Nhóm cacbonat theo hệ thống phân loại DanaStrunz bao gồm nitrate, borate, và iodat.

Tham khảo sửa