Microarcsecond testbed.jpg

Khoa đo lường là "khoa học của việc đo lường, bao gồm cả xác định thực nghiệm và lý thuyết tại bất kỳ mức độ không chắc chắn nào trong bất kỳ lĩnh vực khoa học và công nghệ".[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “What is metrology?”. BIPM. 2004. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2011.