Khuếch đại (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Khuếch đại có thể đề cập đến

Khuếch đại điện tử Sửa đổi

Các loại khuếch đại khác Sửa đổi

Sử dụng khác Sửa đổi