Phân cấp hành chính
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Cấp tỉnh
Tỉnh
Khu tự trị
Trực hạt thị
Đặc khu hành chính
Cấp địa khu
Thành phố phó tỉnh
Địa cấp thị
Châu tự trị
Minh
Cấp huyện
phó địa cấp thị
Huyện
Huyện tự trị
Thị xã (huyện cấp thị)
Khu (đô thị)
Kỳ
Kỳ tự trị
Cấp hương
Hương
Hương dân tộc
Trấn
Nhai biện, nhai đạo
Tô mộc
Tô mộc dân tộc
Khu công sở

Huyện hạt khu giản thể: 县辖区; phồn thể: 縣轄區; bính âm: xiànxiáqǖ, là một đơn vị hành chính dưới cấp huyện tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Văn phòng hành chính của đơn vị hành chính này là sở công khu(区公所) và không được coi là một cấp chính quyền địa phương. Một khu công sở từng là một đơn vị hành chính dưới cấp huyện quan trọng trên khắp Trung Quốc từ thập kỷ 1950 đến 1990. Thường có khoảng 5 đến 10 khu trong một huyện, và khu được chia thành 3 đến 5 trấn và hương. Sau thấp kỷ 1990, các huyện hạt khu dần bị bãi bỏ, các trấn và hương được sáp nhập lại và trực thuộc thẳng cấp huyện. Hiện tại, chỉ còn 1 huyện hạt khu tại Trung Quốc là khu Nam Sơn (trước năm 2004 có tên là Triệu Gia Bồng) thuộc huyện Trác Lộc, tỉnh Hà Bắc.

Tham khảoSửa đổi