Khuyết tật để chỉ các dị tật bẩm sinh của con người, hoặc các sai sót trên sản phẩm sau khi sản xuất. Khuyết tật có thể là: