Kiểm tra chất lượng

Kiểm tra chất lượng là hoạt động đánh giá sự phù hợp thông qua việc đo lường, xem xét, thử nghiệm một hay nhiều đặc tính của đối tượng và so sánh kết quả với yêu cầu nhằm xác định sự phù hợp của mỗi đặc tính.

Kiểm tra chất lượng là phương pháp phổ biến trong đảm bảo chất lượng của sản phẩm/dịch vụ cung cấp phù hợp với quy định, bằng cách kiểm tra sản phẩm/dịch vụ nhằm sàng lọc và loại bỏ những sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn.

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi