Mở trình đơn chính

Vua Lear

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ King Lear)

Vua Lear có thể là: