Mở trình đơn chính

Kitty Hawk hay Kittyhawk có thể là:

Địa danh
Hàng không
Quân sự
Máy tính
Tác gia
Khác