Lý Tốn (李遜, ?-381) là thái thú quận Cửu Chân thời Đông Tấn. Tháng 10 năm 380, Lý Tốn chiếm châu nổi loạn nhưng đến năm 381 bị thái thú Giao ChâuĐỗ Viện đem quân đánh thua và bắt giết. Đến năm 411, khi thái thú Lư Tuần nổi dậy ở Hợp Phố và đánh chiếm Giao Châu, tàn binh của Lý Tốn lãnh đạo bởi Lý Thoát hưởng ứng theo Lư Tuần chống lại quân của thứ sử Tuệ Độ nhưng bị đánh tan trong một trận thủy chiến gần Long Biên.

Tham khảo

sửa