Lý luận văn học là bộ môn nghiên cứu văn học ở bình diện lý thuyết khái quát, bao gồm trong đó sự nghiên cứu bản chất của sáng tác văn học, chức năng xã hội-thẩm mỹ của nó, đồng thời xác định phương pháp luận và phương pháp phân tích văn học.

Đối tượng nghiên cứuSửa đổi

Có thể tập hợp các vấn đề được nghiên cứu bởi lý luận văn học thành các nhóm lý thuyết chính:

Đặc trưng văn họcSửa đổi

Lý thuyết về tính đặc trưng văn học như một hoạt động sáng tạo tinh thần của con người bao gồm tính hình tượng, tính nghệ thuật, lý tưởng thẩm mỹ, các thuộc tính xã hội của văn học,phong cách sáng tác các nguyên tắc đánh giá sáng tác văn học nói chung.

Cấu trúc tác phẩmSửa đổi

Lý thuyết về cấu trúc tác phẩm văn học bao gồm khái niệm về đề tài, chủ đề, nhân vật, tính cách, cảm hứng, cốt truyện, kết cấu, các vấn đề phong cách học, ngôn ngữ, thi pháp, luật thơ v.v.

Quá trình văn họcSửa đổi

Lý thuyết về quá trình văn học bao gồm các khái niệm chính về phong cách, các loại và các thể văn học, các trào lưu, khuynh hướng văn học và các quá trình văn học nói chung.

Mục đíchSửa đổi

Đặc điểmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Ví dụ về lí luận văn học:

+ " Thơ là tiếng lòng "

+ " Thơ là sự đồng điệu "

+ " Tác phẩm văn hoc soi bóng thời đại mà nó ra đời. "

+ " Một nghệ sĩ chân chính phải là nhà nhân đạo từ trong cốt tủy. "