Lý thuyết tổ chức ngành

Lý thuyết tổ chức ngành, hay kinh tế học ngành nghề, là một lĩnh vực trong kinh tế học ứng dụng nghiên cứu hành vi chiến lược của các doanh nghiệp hay nhóm doanh nghiệp sản xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ, nghiên cứu cơ cấu của các thị trường và sự tương tác giữa các xí nghiệp.

Những phân tích lý luận của môn này sử dụng nhiều các công cụ của kinh tế học vi mô, kinh tế lượng, lý thuyết trò chơi.

Lý thuyết tổ chức ngành chia ra thành các mảng sau.

Tham khảoSửa đổi