Lương

trang định hướng Wikimedia

Lương trong tiếng Việt có thể là:

Quốc gia sửa