Lương Cao Tông

trang định hướng Wikimedia

Lương Cao Tông trong Tiếng Việt có thể là những vị quân chủ nhà Lương sau:

Danh sách Lương Cao Tông (涼高宗)Sửa đổi

Danh sách Lương Cao Tông (梁高宗)Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi