Lương Minh Đế (chữ Hán:梁明帝) có thể là những vị vua nhà Lương sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa