Lương vương

(Đổi hướng từ Lương Vương)

Lương Vương (chữ Hán:梁王 hoặc 凉王 hay 良王) là thụy hiệu hoặc tước hiệu của một số nhân vật lịch sử ở khu vực Á Đông dưới chế độ quân chủ.

Thụy hiệu Lương Vương (良王) sửa

 • Bắc Tống Tề Hiếu Lương Vương (hoặc Kiến Hiếu Lương Vương) Triệu Tông Tẫn
 • Minh triều Điệu Lương Vương (truy phong)
 • Thanh triều Hòa Thạc Dự Lương thân vương (hoặc Tín Lương quận vương) Ái Tân Giác La Tu Linh
 • Thanh triều Hòa Thạc Khang Lương thân vương (hoặc Khang Lương quận vương) Ái Tân Giác La Kiệt Thư
 • Thanh triều Đa La Khắc Cần Lương quận vương (hoặc Bình Lương quận vương) Ái Tân Giác La Khánh Hằng
 • Thanh triều Ôn Lương quận vương Ái Tân Giác La Mãnh Quán
 • Thanh triều Khánh Lương quận vương Ái Tân Giác La Miên Mẫn (trước từng làm Phụng Ân Phụ Quốc Lương Công)
 • Thanh triều Hòa Thạc Túc Lương thân vương Ái Tân Giác La Long Cần

Tước hiệu Lương Vương (梁王) sửa

 1. Thời Chiến Quốc, nước Ngụy đời đô đến đất Lương, do đó từ đời Ngụy Huệ Thành vương về sau, các vị vua nước Ngụy cũng được gọi là Lương Vương.
 2. Lương Vương là tước phong của Bành Việt thời Tây Hán.
 3. Lương Vương là tước phong của Lưu Khôi thời Tây Hán.
 4. Lương Vương là tước phong của Lã Sản thời Tây Hán.
 5. Lương Vương là tước phong của Lưu Vũ thời Tây Hán, truyền được cả thảy 9 đời quân chủ.
 6. Lương Vương là tước phong của Lưu Sướng thời Đông Hán, duy trì được 6 đời quân chủ.
 7. Lương Vương là tước phong của Lưu Lý nhà Thục Hán thời Tam Quốc, ít lâu sau cải phong làm An Bình Vương.
 8. Lương Vương là tước phong của Ngô Mãng nhà Đông Ngô thời Tam Quốc.
 9. Lương Vương là tước phong của Tư Mã Dung thời Tây Tấn, truyền được 7 đời thì bị diệt vong.
 10. Lương Vương là tước phong của Lưu Hòa nhà Hán Triệu trước khi làm hoàng đế.
 11. Lương Vương là tước phong của Lý Ảm đời nhà Đường, sau đó được cải phong là Thục Vương, có thời gian bị giáng xuống là Phù Lăng Điệu quận vương.
 12. Lương Vương là tước phong của Lý Trung thời nhà Đường.
 13. Lương Vương là tước phong của Võ Tam Tư thời Vũ Chu.
 14. Lương Vương là tước phong của Lý Hưu Phục thời nhà Đường.
 15. Lương Vương là tước phong của Gia Luật Nhã Lý thời nhà Liêu.
 16. Lương Vương là tước phong của Ngột Truật thời nhà Kim.
 17. Lương Vương là tước phong của Cam Ma Lạt thời nhà Nguyên, truyền đến 3 thế hệ.
 18. Lương Vương là tước phong của Bột Na đời nhà Nguyên, duy trì được 2 đời.
 19. Lương Vương là tước phong của A Lỗ Ôn đời nhà Nguyên.

Tước hiệu Lương Vương (凉王) sửa

Xem thêm sửa