Lưu Hồng

Hoàng đế thứ tư của nhà Tây Hán

Lưu Hồng hay Lưu Hoằng (劉弘), tức Hán Hậu Thiếu Đế (漢後少帝), là vị Hoàng đế thứ tư của nhà Tây Hán trong lịch sử Trung Quốc, ở ngôi từ năm 184 TCN đến năm 180 TCN.

Hán Hậu Thiếu Đế
漢後少帝
Hoàng đế Trung Hoa
Hoàng đế nhà Tây Hán
Tại vị15 tháng 6 năm 184 TCN14 tháng 11 năm 180 TCN
(4 năm, 152 ngày)
Nhiếp chínhLã Thái hậu
Tiền nhiệmHán Tiền Thiếu Đế
Kế nhiệmHán Văn Đế
Thông tin chung
SinhTháng 3, 196 TCN
Trung Quốc
Mất14 tháng 11, 180 TCN
Trung Quốc
Tên thật
  • Lưu Hồng (劉弘)
  • Lưu Hoằng (劉弘)
  • Lưu Sơn (劉山)
  • Lưu Nghĩa (義劉)
Thụy hiệu
Không có
Triều đạiNhà Tây Hán
Thân phụHán Huệ Đế

Thân thế sửa

Lưu Hồng, còn có tên Lưu Sơn (劉山) hay Lưu Nghĩa (義劉), là con của Hán Huệ Đế, được phong làm Thường Sơn vương. Mẹ ông là một cung nhân của Hán Huệ Đế, không rõ họ tên.

Thế phả nhà Hán sửa

Hoàng đế bù nhìn sửa

Năm 184 TCN, Lã hậu (mẹ Huệ Đế) phế và giết Lưu Cung, lập Lưu Hồng làm vua. Thực quyền vẫn ở trong tay Lã hậu.

Do Lã hậu thực sự điều hành triều đình từ thời Hán Huệ Đế, Sử ký chép Lã Hậu bản kỷ mà không chép bản kỷ về Huệ đế cũng như Lưu Cung và Lưu Hồng.

Tháng 8 năm 180 TCN Lã hậu mất. Tháng 9 năm đó Thừa tướng Trần Bình và Giáng hầu Chu Bột làm đảo chính diệt các chư hầu và tướng lĩnh thuộc phe cánh họ Lã do Lã hậu dựng lên trước đây. Hán Hậu Thiếu Đế cũng bị Trần BìnhChu Bột giết chết để lập người con thứ của Cao Đế là Lưu Hằng lên ngôi, tức là Hán Văn Đế. Các sử gia đời sau vì sự tôn trọng nên đặt cho ông thụy Hậu Thiếu Đế (後少帝)

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
    • Lã Hậu bản kỷ
  • Đặng Huy Phúc (2001), Các hoàng đế Trung Hoa, Nhà xuất bản Hà Nội
  • Nguyễn Khắc Thuần (2003), Các đời đế vương Trung Hoa, Nhà xuất bản Giáo dục