Lưu Tuần có thể là:

  • Lưu Hội (劉憒 hay 劉聵), tức Lưu Khôi (劉璝), tướng lĩnh cuối thời Đông Hán.
  • Lưu Hội (劉繪), quan viên Nam Tề thời Nam Bắc triều.
  • Lưu Hội (劉繪), quan viên nhà Đường.
  • Lưu Hội (劉會), tiến sĩ nhà Minh, đỗ năm 1445.
  • Lưu Hội (劉繪), tiến sĩ nhà Minh, đỗ năm 1534.
  • Lưu Hội (劉會), tiến sĩ nhà Minh, đỗ năm 1583.