Mở trình đơn chính

Lưu Kỳ có thể là:

Địa danhSửa đổi

Nhân danhSửa đổi

  • Võ tướng thời Tam Quốc của Trung Quốc: Lưu Kỳ (劉琦)
  • Lưu Kỳ (s.1942), cựu Bí thư Thành ủy Bắc Kinh.
  • Lưu Kỳ (s.1957), Tỉnh trưởng tỉnh Giang Tây.