Lưu Quân có thể dẫn đến cái bài viết sau:

  • Lưu Quân (926–968), Hán Duệ Tông của Bắc Hán.
  • Lưu Quân (1733–1799), nhân vật lịch sử thời Nhà Thanh.
  • Lưu Quân (1972), doanh nhân, chính trị gia Trung Quốc.