Lưu Sùng

trang định hướng Wikimedia

Lưu Sùng có thể là:

  • Đông Hán Lạc Thành Ai Vương Lưu Sùng
  • Bắc Hán Thế Tổ Thần Vũ Hoàng Đế Lưu Sùng (còn có tên khác là Lưu Mân)