Lạm phát phi mã

Lạm phát phi mã là tình trạng tăng mức giá chung của nền kinh tế với tốc độ hai hay ba chữ số. Samuelson và đồng nghiệp cho rằng: "Lạm phát hai, ba con số, từ 20% đến 100% hay 200% mỗi năm gọi là lạm phát phi mã".

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Samuelson, Paul A., Nordhaus, William D., and Mandel, Michael J. (1995), Economics, 15th Edition, Mcgraw-Hill College, ISBN 0070549818, p. 579.
  • Frisch, Helmut (1983), Theories of Inflation, Reprinted in 1990, Press Syndicate of the University of Cambridge, pp. 11–12.