Lạm phát phi mã là tình trạng tăng mức giá chung của nền kinh tế với tốc độ hai hay ba chữ số. Samuelson và đồng nghiệp cho rằng: "Lạm phát hai, ba con số, từ 20% đến 100% hay 200% mỗi năm gọi là lạm phát phi mã".

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Samuelson, Paul A., Nordhaus, William D., and Mandel, Michael J. (1995), Economics, 15th Edition, Mcgraw-Hill College, ISBN 0070549818, p. 579.
  • Frisch, Helmut (1983), Theories of Inflation, Reprinted in 1990, Press Syndicate of the University of Cambridge, pp. 11–12.