Mở trình đơn chính

Lậu có thể là một trong các nghĩa sau: