Lắk hay Lăk, theo tiếng Êđê có nghĩa là hồ, có thể chỉ: