Lao động

Hành động duy trì,phát triển giống sinh vật.

Lao động trong tiếng Việt có thể là sự đề cập đến:

Xem thêmSửa đổi