Liên khu là một đơn vị hành chính - quân sự của Việt Nam, thường gồm một số khu có liên quan về vị trí địa lý, về quân sự... được hợp nhất lại theo yêu cầu chỉ huy, chỉ đạo tác chiến, xây dựng lực lượng vũ trang và xây dựng chính quyền nhân dân.

Liên khu được thành lập theo sắc lệnh 120-SL ngày 25 tháng 1 năm 1948 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh, gồm:

Mỗi liên khu có Ủy ban Kháng chiến hành chính Liên khu và Bộ Tư lệnh Liên khu.

Từ năm 1957, liên khu được gọi là quân khu, có điều chỉnh địa giới và nhiệm vụ.

Tham khảoSửa đổi