Liên minh Dân chủ, là một tổ chức của Lê Văn Hoạch trong Việt Nam Quốc gia Tập đoànNam Kỳ, có xu hướng Cộng hòa nhưng phản đối Việt Minh toàn trị và chống lại các xu hướng bài Pháp cực đoan.

Lịch sửSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi