Liệt Tử (列子) là sách của Liệt Ngữ Khấu (列禦寇), hay người truyền học thuyết của Liệt Ngữ Khấu, soạn ra. Sách có tám quyển, sau nhà Đường, nhà Tống đặt tên là "Xung hư chân kinh" (冲虚真经) hay "Xung hư chí đức chân kinh" (沖虛至德真經).

Khái niệm chủ yếu sửa

Tham khảo sửa