Li độ hay độ dời là khoảng cách ngắn nhất từ vị trí ban đầu đến vị trí hiện tại của vật chuyển động, thường được biểu diễn tọa độ của vật trong hệ quy chiếu khảo sát chuyển động.

Dao động điều hòa sửa

Phương trình sửa

Phương trình biểu diễn li độ: x = Acos (ωt + φ)

x là hàm tuần hoàn theo t.

Dạng đồ thị sửa

Li độ trong dao động điều hoà là hàm Cos và đồ thị là hình Sin.

Chú thích

x: Ly độ (có thể âm hoặc dương)

A: Biên độ (cm,m) (không âm)

ω: Tần số gốc (rad/s)

t: Thời gian (s)

φ: Pha ban đầu (rad)

(ωt + φ): Pha dao động tại thời điểm <t>

Tham khảo sửa