Mở trình đơn chính

Linh cảm là khả năng biết trước một điều gì đó không thông qua các tác động của các giác quan.[1][2][3][4] Như với các dạng khác của ngoại cảm, chưa có bằng chứng cho thấy linh cảm là khả năng được sở hữu bởi ai đó thật sự.[5] Tuy nhiên, linh cảm vẫn xuất hiện trong các bộ phim, sách và thảo luận bên trong cộng đồng parapsychology.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ James Alcock. (1981). Parapsychology-Science Or Magic?: A Psychological Perspective. Pergamon Press. pp. 3-6. ISBN 978-0080257730
  2. ^ Zusne, Leonard; Jones, Warren H. (1989). Anomalistic Psychology: A Study of Magical Thinking. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. p. 151. ISBN 978-0-805-80507-9
  3. ^ Robert Todd Carroll. (2003). "Precognition". In The Skeptic's Dictionary. Wiley. ISBN 0-471-27242-6
  4. ^ Ciccarelli, Saundra E; Meyer, Glenn E. Psychology. (2007). Prentice Hall Higher Education. p. 118. ISBN 978-0136030638 "Precognition is the supposed ability to know something in advance of its occurrence or to predict a future event."
  5. ^ Mario Bunge. (1983). Treatise on Basic Philosophy: Volume 6: Epistemology & Methodology II: Understanding the World. Springer. p. 226. "Despite being several thousand years old, and having attracted a large number of researchers over the past hundred years, we owe no single firm finding to parapsychology: no hard data on telepathy, clairvoyance, precognition, or psychokinesis."

Đọc thêmSửa đổi