Biểu diễn trực tiếp

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Live show)

Một buổi/màn biểu diễn trực tiếp, trình diễn trực tiếp hay liveshow có thể là: