Mở trình đơn chính

Luật có thể có một trong các nghĩa sau: