Mã Golay

trang định hướng Wikimedia

Trong toán họckhoa học máy tính, Mã Golay ám chỉ đến: