Mô đun:Location map/data/Thái Bình Dương

Tài liệu mô đun[tạo]
return {
	name = 'Thái Bình Dương',
	x = '(35.0444)*( cos( $1*0.01745329252 )*sin( ($2 + ($2<0)*360-(-165.0))*0.01745329252 ) ) * ( ((1 + sin( $1*0.01745329252 )*sin( -10.0*0.01745329252 ) + cos( $1*0.01745329252 )*cos( -10.0*0.01745329252 )*cos( ($2 + ($2<0)*360-(-165.0))*0.01745329252 ) ) *0.5)^ -0.5) - (-50.0)',
	y = '(100 + (-49.0056) ) - (38.3135)*( cos( -10.0*0.01745329252 )*sin( $1*0.01745329252 ) - sin( -10.0*0.01745329252 )*cos( $1*0.01745329252 )*cos( ($2 + ($2<0)*360-(-165.0))*0.01745329252 ) ) * ( ((1 + sin( $1*0.01745329252 )*sin( -10.0*0.01745329252 ) + cos( $1*0.01745329252 )*cos( -10.0*0.01745329252 )*cos( ($2 + ($2<0)*360-(-165.0))*0.01745329252 ) ) *0.5)^ -0.5) ',
	image = 'Pacific Ocean laea location map.svg',
	image1 = 'Pacific Ocean laea relief location map.jpg'
}