Tài liệu mô đun[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Chỗ thử ScribuntoSửa đổi

Đây không phải là một mô đun Lua thật. Đây là chỗ tiện để thử thách mã nguồn, để tránh để các mô đun thử lung tung trong không gian tên Module: chính, vì không thể đưa mô đun Lua vào trang con trong không gian tên Thành viên.