Trong công nghệ phần mềm, mô hình hóa dữ liệu (tiếng Anh: Data modeling) là quy trình tạo ra một mô hình dữ liệu cho một hệ thống thông tin bằng cách áp dụng một số kỹ thuật chính thức nhất định.

Quy trình mô hình hóa dữ liệu. Hình ảnh minh họa cách mô hình dữ liệu được phát triển và sử dụng ngày nay. Một mô hình dữ liệu khái niệm được phát triển dựa trên yêu cầu dữ liệu cho ứng dụng đang được phát triển, có lẽ trong bối cảnh mô hình hoạt động. Mô hình dữ liệu thường bao gồm các loại thực thể, thuộc tính, quan hệ, quy tắc toàn vẹn, và định nghĩa của các đối tượng đó. Sau đó chúng sẽ được dùng như là điểm bắt đầu cho giao diện hoặc thiết kế cơ sở dữ liệu.

Các chủ đề mô hình hóa dữ liệu sửa

Mô hình dữ liệu sửa

 
Mô hình dữ liệu đem lại lợi ích như thế nào.

Mô hình dữ liệu cung cấp một cấu trúc cho dữ liệu sử dụng trong hệ thống thông tin bằng cách cung cấp định nghĩa và định dạng cụ thể.

Các mô hình khái niệm, logic và vật lý sửa

Quy trình mô hình hóa dữ liệu sửa

Các phương pháp lập mô hình sửa

Mô hình dữ liệu mô tả các lĩnh vực quan tâm. Mặc dù có rất nhiều cách để tạo ra các mô hình dữ liệu, theo như Len Silverston (1997)[1] chỉ có hai phương pháp mô hình hoá nổi bật, từ trên xuống và từ dưới lên:

Các sơ đồ quan hệ thực thể sửa

Mô hình hóa dữ liệu chung sửa

Mô hình hóa dữ liệu ngữ nghĩa sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Bản mẫu:NIST-PD

  1. ^ Len Silverston, W.H.Inmon, Kent Graziano (2007). The Data Model Resource Book. Wiley, 1997. ISBN 0-471-15364-8. Reviewed by Van Scott on tdan.com. Truy cập ngày 1 tháng 11 năm 2008.

Đọc thêm sửa

  • J.H. ter Bekke (1991). Semantic Data Modeling in Relational Environments
  • John Vincent Carlis, Joseph D. Maguire (2001). Mastering Data Modeling: A User-driven Approach.
  • Alan Chmura, J. Mark Heumann (2005). Logical Data Modeling: What it is and how to Do it.
  • Martin E. Modell (1992). Data Analysis, Data Modeling, and Classification.
  • M. Papazoglou, Stefano Spaccapietra, Zahir Tari (2000). Advances in Object-oriented Data Modeling.
  • G. Lawrence Sanders (1995). Data Modeling
  • Graeme C. Simsion, Graham C. Witt (2005). Data Modeling Essentials'
  • Matthew West (2011) Developing High Quality Data Models

Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Mô hình dữ liệu