Trong khoa học máy tính, và đặc biệt hơn trong lý thuyết tính toán và lý thuyết độ phức tạp tính toán, mô hình của tính toán là định nghĩa của tập các phép tính cho phép được sử dụng trong tính toán và các chi phí tương ứng. Nó được sử dụng để đo độ phức tạp tính toán của một thuật toán hoặc của vấn đề mà nó được thiết kế. Điều này cho phép nghiên cứu hiệu suất của các thuật toán một cách tách biệt với các biến thể riêng biệt cho từng cài đặt và công nghệ cụ thể.

Lưới cho tâm thất trái, ở ba độ phân giải lưới khác nhau và phân phối sợi/tấm

Mô hình sửa

Một số ví dụ về mô hình bao gồm:

 • Máy Turing
 • Máy trạng thái hữu hạn
 • Hàm đệ quy
 • Phép tính lambda
 • Luận lý tổ hợp
 • Máy tự động di động
 • Hệ thống viết lại trừu tượng
 • Mạng tương tác
 • Mạng lưới quy trình Khan

Ứng dụng sửa

Phân loại sửa

Xem thêm sửa

 • Máy xếp chồng (máy không có toán hạng)
 • Máy tích lũy (máy có 1 toán hạng)
 • Máy thang ghi (máy có trên 2 toán hạng)
 • Máy truy cập ngẫu nhiên
 • Mô hình thăm dò tế bào

Tham khảo sửa

Đọc thêm sửa

 • Fernández, Maribel (2009). Models of Computation: An Introduction to Computability Theory. Undergraduate Topics in Computer Science. Springer. ISBN 978-1-84882-433-1.
 • Savage, John E. (1998). Models Of Computation: Exploring the Power of Computing. Addison-Wesley. ISBN 978-0201895391.