Mạng nhện của Charlotte

trang định hướng
NỘI DUNGSửa đổi

-Nói về một con lợn đặc biệt tên là wilbur. Khi cậu đến sống tại 1 trang trại thì cậu đã gặp được charlotte

Mạng nhện của Charlotte có thể chỉ đến một trong các tác phẩm sau: