Mạng thần kinh tích chập

Trong học sâu, một mạng thần kinh tích chập (còn gọi là mạng nơ-ron tích chập hay ít phổ biến hơn là mạng thần kinh/nơ-ron chuyển đổi, tiếng Anh: convolutional neural network, viết tắt CNN hay ConvNet) là một lớp của mạng thần kinh sâu (deep neural network), áp dụng phổ biến nhất để phân tích hình ảnh trực quan.[1] Mạng còn được gọi là shift invariant (dịch chuyển bất biến) hay mạng thần kinh nhân tạo không gian bất biến (SIANN), dựa trên kiến trúc trọng số được chia sẻ và các đặc tính đối xứng tịnh tiến (translational symmetry).[2][3] CNN có nhiều ứng dụng trong thị giác máy tính, hệ thống gợi ý,[4] phân loại hình ảnh, tính toán hình ảnh y tế (điện toán hình ảnh y tế), xử lý ngôn ngữ tự nhiên,[5]chuỗi thời gian tài chính.[6]

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Valueva, M.V.; Nagornov, N.N.; Lyakhov, P.A.; Valuev, G.V.; Chervyakov, N.I. (2020). “Application of the residue number system to reduce hardware costs of the convolutional neural network implementation”. Mathematics and Computers in Simulation. Elsevier BV. 177: 232–243. doi:10.1016/j.matcom.2020.04.031. ISSN 0378-4754. Convolutional neural networks are a promising tool for solving the problem of pattern recognition.
  2. ^ Zhang, Wei (1988). “Shift-invariant pattern recognition neural network and its optical architecture”. Proceedings of Annual Conference of the Japan Society of Applied Physics.
  3. ^ Zhang, Wei (1990). “Parallel distributed processing model with local space-invariant interconnections and its optical architecture”. Applied Optics. 29 (32): 4790–7. Bibcode:1990ApOpt..29.4790Z. doi:10.1364/AO.29.004790. PMID 20577468.
  4. ^ van den Oord, Aaron; Dieleman, Sander; Schrauwen, Benjamin (ngày 1 tháng 1 năm 2013). Burges, C. J. C.; Bottou, L.; Welling, M.; Ghahramani, Z.; Weinberger, K. Q. (biên tập). Deep content-based music recommendation (PDF). Curran Associates, Inc. tr. 2643–2651.
  5. ^ Collobert, Ronan; Weston, Jason (ngày 1 tháng 1 năm 2008). A Unified Architecture for Natural Language Processing: Deep Neural Networks with Multitask Learning. Proceedings of the 25th International Conference on Machine Learning. ICML '08. New York, NY, USA: ACM. tr. 160–167.
  6. ^ Tsantekidis, Avraam; Passalis, Nikolaos; Tefas, Anastasios; Kanniainen, Juho; Gabbouj, Moncef; Iosifidis, Alexandros (tháng 7 năm 2017). “Forecasting Stock Prices from the Limit Order Book Using Convolutional Neural Networks”. 2017 IEEE 19th Conference on Business Informatics (CBI). Thessaloniki, Greece: IEEE: 7–12.

Liên kết ngoài sửa