Mạng xã hội

trang định hướng Wikimedia

Mạng xã hội hay mạng lưới xã hội là khái niệm lý thuyết được sử dụng trong nghiên cứu khoa học xã hội và hành vi con người. Nó còn đề cập đến:

Internet

Khác