Mật mã Affine là một dạng mật mã thay thế dùng một bảng chữ cái, trong đó mỗi chữ cái được ánh xạ tới một số sau đó mã hóa qua một hàm số toán học đơn giản. Một phép dịch Caesar là mật mã Afin, trong đó các chữ cái được mã hóa với hàm , với là bước dịch.

Mô tảSửa đổi

Trong mật mã Affine, đầu tiên bảng chữ cái của thông điệp cần mã hóa có kích thước   sẽ được chuyển thành các con số tự nhiên từ  . Sau đó dùng một hàm mô đun để mã hóa và chuyển thành bản mã.

Hàm mã hóa cho một ký tự như sau:

 

Với   là kích thước của bảng chữ cái,    là khóa mã. Giá trị   được chọn sao cho    là nguyên tố cùng nhau. Hàm giải mã là

 

với  nghịch đảo của   theo mô đun  . Tức là

 

Nghịch đảo mô đun của   chỉ tồn tại nếu    là nguyên tố cùng nhau. Hàm giải mã là hàm ngược của hàm mã hóa:

 

Đọc thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi


Mật mã cổ điển
Mật mã: ADFGVX | Affine | Atbash | Khóa tự động | Hai chiều | Sách | Caesar | Dvorak | Bốn hình vuông | Hill | Chuyển vị | Chuồng heo | Playfair | Đa ký tự | Reihenschieber | Khóa di động | Thay thế | Dịch chuyển | Ba chiều | Hai hình vuông | Vigenère

Phân tích mã: Phân tích tần suất | Chỉ số trùng hợp | Phép thử Kasiski
Linh tinh: Mật mã | Bảng Polybius | Gậy | bảng kiểm tra Straddling | Tabula recta