Mặc Môn

trang định hướng Wikimedia

Mormon hoặc Mặc Môn có thể là một trong những nghĩa sau đây: