Trong cơ học thiên thể, mặt phẳng tham chiếu hay mặt phẳng quy chiếumặt phẳng x-y của hệ quy chiếu Đề-các x-y-z, trong đó các tham số quỹ đạo (đặc biệt là độ nghiêng quỹ đạokinh độ điểm mọc) được định nghĩa.

Định nghĩa của các tham số quỹ đạo, đặc biệt là độ nghiêng quỹ đạokinh độ điểm mọc, phụ thuộc lựa chọn mặt phẳng tham chiếu.

Trên mặt phẳng tham chiếu, trục x được xác định theo phương chỉ đến điểm xuân phân. Dựa vào trục này mà các góc, ví dụ kinh độ điểm mọc, được đo.

Ví dụ

sửa

Lựa chọn cho mặt phẳng tham chiếu phụ thuộc vào thiên thể nghiên cứu:

Tham khảo

sửa