Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế

Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế là hình thức Mặt trận được Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập tháng 10 năm 1936.

Lịch sửSửa đổi

Ngày 30/10/1936, Đảng Cộng sản Đông Dương đưa ra chính sách mới nhằm khắc phục những sai lầm trong nhận thức và hành động trong quá trình thực hiện liên minh thời kỳ trước. Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế nhằm cụ thể hóa chính sách này. Việc tập hợp lực lượng trong Mặt trận được công khai qua bức thư ngỏ của Đảng Cộng sản Đông Dương gửi cho Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp bày tỏ sự đồng tình với nhân dân Pháp, kêu gọi ban hành một số quyền tự do dân chủ cơ bản cho nhân dân Đông Dương và hô hào "tất cả các đảng phái chính trị, tất cả các tầng lớp nhân dân Đông Dương tham gia Mặt trận nhân dân Đông Dương".[1]

Tham khảoSửa đổi