Mệnh lệnh thức

Mệnh lệnh thức (tiếng Anh: imperative mood) là một thức ngữ pháp (grammatical mood) để tạo nên mệnh lệnh hay yêu cầu, bao gồm việc cấm hay cho phép, hay bất cứ dạng lời khuyên nào.

Tham khảoSửa đổi

Ghi chúSửa đổi

  • Austin, J. L. How to do things with words, Oxford, Clarendon Press 1962.
  • Schmecken, H. Orbis Romanus, Paderborn, Schöningh 1975, ISBN 3-506-10330-X.

Bản mẫu:Grammatical moods