Mệnh lệnh thức (tiếng Anh: imperative mood) là một thức ngữ pháp (grammatical mood) để tạo nên mệnh lệnh hay yêu cầu, bao gồm việc cấm hay cho phép, hay bất cứ dạng lời khuyên nào.

Tham khảo sửa

Ghi chú sửa

  • Austin, J. L. How to do things with words, Oxford, Clarendon Press 1962.
  • Schmecken, H. Orbis Romanus, Paderborn, Schöningh 1975, ISBN 3-506-10330-X.

Bản mẫu:Grammatical moods