Mỏ có thể đề cập đến:

  • Mỏ chim, một bộ phận bên ngoài của chim
  • Mỏ, nơi có khoáng sản hoặc các vật liệu địa chất