Mỡ

trang định hướng Wikimedia

Mỡ trong tiếng Việt có thể là:

Xem thêm

sửa