Mực (động vật)

trang định hướng Wikimedia

Mực hay cá mực trong tiếng Việt khi nói về các động vật còn sinh tồn có thể là các nhóm sau: